2019 оны 3-р сарын 12 -ны өдөр 13-цагт Цагааннуур тосгоны мэргэжлийн ангид гамшигийн бэлэн байдлын үзлэг сургалт явагдав. Сургалтанд тосгоны мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн болох 72-хүн хамрагдав. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын сургалтыг хошууч Х. Ургац удирдан зохион байгуулав. Үүнд: 1. Хувьцасны жигдрэлт болон жагсаалын бэлэн байдлын үзлэг. 2. Бүлгүүдийн болон хүн нэг бүрийн аранзны бэлэн байдлын үзлэг хийв. 3.Гамшигаас хамгаалах сургалт зохион байгуулав.

2019-03-15
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС